Profil-Ayu

Dr. Riana Kesuma Ayu, SH. MH.

Ketua Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.